Privacyverklaring

Deze verklaring gaat over de bescherming van jouw privacy op het moment dat je contact met ons opneemt en daarbij persoonsgegevens met ons deelt. De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en de nationale Uitvoeringswet AVG geven regels voor de bescherming van uw privacy en de verwerking van uw persoonsgegevens. In Nederland houdt de Autoriteit Persoonsgegevens toezicht op de naleving van deze regels.

Wat zijn persoonsgegevens?
Een persoonsgegeven is informatie over een natuurlijk persoon, waarmee kan worden achterhaald wie deze persoon is. Namen, adressen en telefoonnummers zijn persoonsgegevens, maar ook bijvoorbeeld e-mailadressen en foto’s. Degene over wie de gegevens gaan, noemen we de betrokkene. Gegevens over organisaties, zoals bedrijven, zijn in de regel geen persoonsgegevens.

Hoe komen wij aan jouw persoonsgegevens?
Op deze website kun je  allerlei formulieren invullen om informatie op te vragen of om je aan te melden voor een nieuwsbrief of evenement. Ook vind je via onze website mogelijkheden om met ons in contact te komen. Op het moment dat je daarvan gebruik maakt, verstrek je persoonsgegevens aan ons. Zonder deze gegevens kunnen wij ons werk niet doen en je niet van dienst zijn.

Wat doen wij met jouw gegevens?
De IT Hub gaat zorgvuldig om met jouw gegevens en zal jouw privacy daarbij zoveel mogelijk beschermen. Wij verwerken uitsluitend die gegevens die wij nodig hebben voor het vervullen van onze wettelijke taken en in de uitoefening van ons openbaar gezag. Wij beveiligen deze gegevens goed en delen de informatie in beginsel niet met anderen. De gegevens die je ons verstrekt voor een bepaald doel, gebruiken wij niet voor andere doeleinden. Dat betekent dat als je jouw naam en adres invult voor het toezenden van bepaalde informatie, deze gegevens niet zomaar worden gebruikt om jouw ook andere informatie toe te zenden. Zodra wij jouw gegevens niet meer nodig hebben, worden deze verwijderd , tenzij we die moeten bewaren (bijvoorbeeld op grond van de Archiefwet). Wij maken geen gebruik van geautomatiseerde besluitvorming of profilering; onze mensen– en niet onze systemen – nemen beslissingen op basis van een zorgvuldige afweging van belangen.

Gegevens doorgeven aan anderen
Het komt voor dat de IT Hub het verwerken van uw gegevens uitbesteedt aan een andere organisatie. Met deze organisatie sluit de IT Hub dan een verwerkersovereenkomst om te zorgen dat het niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid even hoog is als bij de IT Hub zelf. Soms moeten wij informatie delen met andere overheidsorganisaties om onze taken te kunnen vervullen. Ook dan maken we onderling goede afspraken over privacy en informatiebeveiliging. De It Hub blijft verantwoordelijk voor het gebruik van jouw gegevens door deze organisaties.

De IT Hub is in een aantal gevallen ook wettelijk verplicht persoonsgegevens aan anderen te verstrekken. Bijvoorbeeld in verband met de openbare veiligheid of bij een melding van een strafbaar feit aan de politie. Wij geven geen gegevens door aan organisaties buiten de Europese Unie.

Uw rechten
Als betrokkene (eigenaar van uw persoonsgegevens) heb je een aantal rechten waar we je graag op willen wijzen. Van sommige rechten kun je uitsluitend gebruik maken in bijzondere omstandigheden. Meer informatie over dit onderwerp vind je op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens.

Het gaat kort samengevat om de volgende rechten:

  • Recht op inzage: op verzoek vertellen wij jouw welke gegevens wij van je verwerken, met welke specifieke grondslag en op welke manier wij dat doen.
  • Recht op correctie, aanvulling, afscherming (beperking van de verwerking) en verwijdering (recht op vergetelheid): je kan als dat nodig is jouw persoonsgegevens wijzigen of in een aantal gevallen helemaal laten verwijderen.
  • Recht om bezwaar te maken tegen de verwerking: tegen bepaalde verwerkingen van jouw gegevens kun je bezwaar maken.
  • Het recht op dataportabiliteit: dit is het recht om jouw gegevens mee te nemen naar een andere organisatie of daar naartoe over te laten dragen.
  • Het recht op een menselijke blik bij besluiten: er worden door de IT Hub geen beslissingen over jou genomen door volledig geautomatiseerde besluitvorming.
  • Klachtrecht: je kan bij ons een klacht indienen over het gebruik van jouw persoonsgegevens. Als je er met ons niet uitkomt, kunt je met jouw klacht terecht bij de Autoriteit Persoonsgegevens.
 

Meer informatie en contact
Als je meer wilt weten over de manier waarop de IT Hub omgaat met jouw privacy, dan kun je contact met ons opnemen via de kanalen op onze contactpagina of via het contactformulier. Op dit moment valt de IT Hub onder verantwoordelijkheid van de provincie Drenthe, daarom kun je de Functionaris Gegevensbescherming bereiken of een verzoek doen in het kader van jouw rechten als betrokkene.